Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Aby oszacować wysokość odszkodowania, jako całkowitego roszczenia, należy uwzględnić na pierwszym miejscu poprawne rozpoznanie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz dokładne i rzetelne przedstawienie materiałów dowodowych. Kolejnymi czynnikami niezbędnymi w tej kwestii jest dokładna analiza raportów dokonanych przez rzeczoznawców, a także raportów z zakresu medycyny, które uwzględniają powstałe obrażenia fizyczne i psychiczne osoby poszkodowanej, dokonane przez lekarzy specjalistów. Na koniec pod uwagę bierze się czynniki, takie jak kalkulacja strat finansowych przeszłych oraz tych powstałych w przyszłości, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia roszczeń osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie to należności finansowe, które otrzymuje osoba poszkodowana, a wypłacane jej są przez ubezpieczyciela. Wedle prawa cywilnego na odszkodowanie mają wpływ trzy składniki i są to:

  • Zadośćuczynienie wypłacane za powstałe obrażenia, które ma na celu łagodzić ból fizyczny i psychiczny osoby poszkodowanej. Na koniec uwzględnić należy koniecznie aktualne orzecznictwo Sądu.
  • Odszkodowanie za straty przeszłe czyli rzeczywiste konsekwencje wypadku, które wynikają bezpośrednio z zaistniałej szkody. W katalogu odszkodowań znajdujemy między innymi zniszczony pojazd, dodatek za pomoc oraz opiekę osób bliskich, koszty pogrzebu, koszty związane z leczeniem w placówkach prywatnych oraz utracone dochody. Wysokość tej części to kila tysięcy do kilku milionów funtów.
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości obejmuje korzyści bądź też określane jako pożytki, które mogły nastąpić w czasie przyszłym. W katalogu znajdujemy przede wszystkim rentę za utracone zarobki oraz koszty leczenia w przyszłości w placówkach prywatnych krajowych i zagranicznych, a także ewentualne zwiększone potrzeby życiowe. Aby skalkulować wysokość tej renty stosuje się kalkulacje kapitulacyjne, które mają na celu przewidywać, jakie straty mogłyby powstać w przyszłości aż do okresu emerytury, jak i poza nią. Renta przynależna jest osobom młodym i wypłacana jest raz w miesiącu aż do ukończenia 18 roku życia. Zachowuje się jednak ściśle określone przypadki, kiedy to może zostać wypłacona. Między innymi są to ciężkie obrażenie, które nie pozwalają oszacować strat w przyszłości. Wysokość tej części to kilka do kilkunastu milionów funtów, przy czym górna granica może zostać ograniczona wedle obowiązujących przepisów.

Każda sytuacja jest inna, mimo iż początkowo może wyglądać tak samo. Potrzeba indywidualnej oceny, aby określić ostateczną wysokość zadośćuczynienia. Pod uwagę bierze się przede wszystkim stopień doznanych obrażeń i ich wpływ na życie osoby poszkodowanej, ale także jej rodziny.

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Na metodę kalkulacji ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim pod uwagę brane są obrażenia i ich rozległość, ich wpływ na życie osoby poszkodowanej i jej bliskich.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Pieniądze przyznawane są tym osobom, które pomimo doznania nie nazbyt ciężkich obrażeń nie musza borykać się z wynikającą z tego faktu niepełnosprawnością wedle obowiązujących przepisów, ale fakt doznania ów obrażeń wpływa bezpośrednio na możliwość ich przyszłej pracy. Renta wypłacana jest w formie kapitalizacji. Obejmuje ona kwotę, jaką osoba poszkodowana mogłaby zarobić w przyszłym czasie. Pod uwagę bierze się okres trzech miesięcy do trzech lat w przyszłości. Na końcową kwotę wpływ mają wnikliwie przeprowadzone badania względem zdolności do pracy oraz innych logicznych aspektów.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Ta renta obejmuje poważne obrażenia, z których wynika niepełnosprawność biorąc pod uwagę aktualne przepisy, co bezpośrednio wpływa na możliwość samodzielnego funkcjonowania poszkodowanej osoby oraz wykonywania przez nią pracy. Każda osoba będąca poszkodowaną może dostać rentę za straty, które w przyszłości będzie ponosić aż do końca życia. Renta obejmuje również wypadki śmiertelne i pomoc rodzinom osób, które straciły życie. Uprzednio jednak dokonuje się dokładnej analizy sytuacji bliskich osób i na tej podstawie przyznaje się bądź nie, rentę za straty w przyszłości. Kalkulacja oparta jest na wykorzystaniu specyficznych wzorów matematycznych, które dostarczane są w tabelach przez Urząd Statystyczny.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone dochody w przyszłości wraz z zachowaniem zdolności do pracy
  • posiadane wykształcenie, kursy, umiejętności
  • utratę prawa do wyższej emerytury ze względu na mniejsze możliwości zarobkowania
  • koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, również w sektorze prywatnym
  • dodatek dla osób bliskich, za pomoc w przyszłości w pracach domowych
  • zwiększone potrzeby życiowe, w tym dostosowanie mieszkania, jak i środków transportu do osoby niepełnosprawnej
  • innego rodzaju straty finansowe.